KE 19 SYYSTO 20 SYYSPE 21 SYYSLA 22 SYYSSU 23 SYYSMA 24 SYYSTI 25 SYYSKE 26 SYYSTO 27 SYYS
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z19syys
06Z19syys
00Z19syys
18Z18syys
12Z18syys

Pilvisyys ennuste alueelle Itämeri mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. tcdc-desc

Model Info